Cho vợ đi shopping một mình là một hành vi nguy hiểm

Cho vợ đi shopping một mình là một hành vi nguy hiểm

Cho vợ đi shopping một mình là một hành vi nguy hiểm

Nội dung: Mua có tý vải mà chồng già cứ càm ràm, nhọc ghê!