Cảnh giác trước những thông tin sai sự thật về dịch bệnh Covid-19

Cảnh giác trước những thông tin sai sự thật về dịch bệnh Covid-19

Cảnh giác trước những thông tin sai sự thật về dịch bệnh Covid-19

Nội dung: Điểm báo ngày 14/3 - Cảnh giác trước những thông tin sai sự thật về dịch bệnh Covid-19