Cần xử lý lỗ hổng trong khai báo y tế tự nguyện của người dân

Cần xử lý lỗ hổng trong khai báo y tế tự nguyện của người dân

Cần xử lý lỗ hổng trong khai báo y tế tự nguyện của người dân

Nội dung: Điểm báo ngày 15/3 - Cần xử lý lỗ hổng trong khai báo y tế tự nguyện của người dân