Black Panther (Chiến binh báo đen 2018)

Black Panther (Chiến binh báo đen 2018)

Black Panther (Chiến binh báo đen 2018)

Nội dung: Black Panther về cơ bản vẫn mang motif rõ ràng của MCU, tức là phim rất dễ xem, dễ nắm nội dung kể cả bạn hoàn toàn mù tịt về phim siêu anh hùng.