BB Trần bị CHỈ TRÍCH vì vừa từ Hàn Quốc về đã ĐÒI ĐI DIỄN

BB Trần bị CHỈ TRÍCH vì vừa từ Hàn Quốc về đã ĐÒI ĐI DIỄN

BB Trần bị CHỈ TRÍCH vì vừa từ Hàn Quốc về đã ĐÒI ĐI DIỄN

Nội dung: BB Trần bị chỉ trích vì vừa từ Hàn Quốc về đã đòi ra sân khấu diễn trước đám đông.