Bắt đầu khắc phục hậu quả sau siêu bão Irma

Bắt đầu khắc phục hậu quả sau siêu bão Irma

Bắt đầu khắc phục hậu quả sau siêu bão Irma

Nội dung: Người dân tại những vùng ảnh hưởng bởi siêu bão Irma đã bắt đầu công tác khắc phục hậu quả.