Bài học rút ra từ BRT Hà Nội

Bài học rút ra từ BRT Hà Nội

Bài học rút ra từ BRT Hà Nội

Nội dung: Hệ thống xe buýt nhanh BRT Hà Nội được đưa vào vận hành đã gần 2 năm, tỏ rõ sự kém hiệu quả trong hoạt động. Các đô thị khác học được gì từ tấm gương BRT Hà Nội?