Along With the Gods: The Last 49 Days (2018) - Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng

Along With the Gods: The Last 49 Days (2018) - Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng

Along With the Gods: The Last 49 Days (2018) - Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng

Nội dung: Chàng trai Su Hong đã được chọn là linh hồn thuần khiết thứ 49 cần giúp đỡ, cũng là linh hồn thuần khiết cuối cùng để cả 3 vệ thần hoàn thành sứ mệnh. Sau sứ mệnh này, họ cũng sẽ đầu thai làm kiếp người mới.