102 Ca nghi mắc Covid-19, gần 30.000 người phải theo dõi y tế tại Việt Nam

102 Ca nghi mắc Covid-19, gần 30.000 người phải theo dõi y tế tại Việt Nam

102 Ca nghi mắc Covid-19, gần 30.000 người phải theo dõi y tế tại Việt Nam

Nội dung: Bản tin 113 online ngày 16/3 - 102 Ca nghi mắc Covid-19, gần 30.000 người phải theo dõi y tế tại Việt Nam