Những người “sống chậm” giữa Sài Gòn “sống vội”

Những người “sống chậm” giữa Sài Gòn “sống vội”

Những người “sống chậm” giữa Sài Gòn “sống vội”

Những người “sống chậm” giữa Sài Gòn “sống vội”

Nội dung: Là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, nhưng TPHCM vẫn có những người dân nghèo dường như nằm ngoài guồng quay phát triển chung.