Như thế nào là Hội

Như thế nào là Hội "não cá vàng" hay quên?

Như thế nào là Hội "não cá vàng" hay quên?

Như thế nào là Hội "não cá vàng" hay quên?

Nội dung: Trong mắt mọi người là một đứa dễ tính, mọi người nói gì thì thuận theo cái đó không phản đối, vì có nhớ gì đâu mà trả lời.