Mở được Arcana với Battle Pass Lvl 75?

Mở được Arcana với Battle Pass Lvl 75?

Mở được Arcana với Battle Pass Lvl 75?

Mở được Arcana với Battle Pass Lvl 75?

Nội dung: Kỳ Anh Hoàng mở Battle Pass Level 75.