Để chữ “hiếu” tròn đầy mùa Vu Lan

Để chữ “hiếu” tròn đầy mùa Vu Lan

Để chữ “hiếu” tròn đầy mùa Vu Lan

Để chữ “hiếu” tròn đầy mùa Vu Lan

Nội dung: Mùa Vu Lan nhắc nhở mỗi con người chúng ta bài học sâu sắc về chữ “hiếu” thiêng liêng và những điều phải làm để chữ “hiếu” được tròn đầy.