45 giây đi vào lịch sử Boxing Việt

45 giây đi vào lịch sử Boxing Việt

45 giây đi vào lịch sử Boxing Việt

45 giây đi vào lịch sử Boxing Việt

Nội dung: Trần Văn Thảo “Mayweather Việt Nam” đã đi vào lịch sử Boxing Việt khi là người đầu tiên vô địch giải WBC châu Á hạng siêu ruồi.